ASUS ROG GL552VW - ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

background image

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

คำาเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำากัดในแชนเนล 1 ถึง 11

ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC ที่ตั้งขึ้นสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF

ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำาลังรับส่งข้อมูล

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำางานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

111