ASUS ROG GL552VW - การใช้ออปติคัลไดรฟ์

background image

การใช้ออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ:

ตำาแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากที่แสดง

ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

รูปลักษณ์ที่แท้จริงของออพติคอลโน๊ตบุ๊ค PC อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

แต่กระบวนการใช้งานจะเหมือนกัน

การใส่ออปติคัลดิสก์

1.

ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออกมา

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

2.

ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา

สำาคัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์

3.

จับดิสก์ที่ขอบ โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงายขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านในฮับ

4.

ผลักฮับพลาสติกของดิสก์ จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของออปติคัลไดรฟ์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41

5.

ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำาลังถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินเสียงหมุน

หรือมีการสั่นสะเทือนบ้างในออปติคัลไดรฟ์

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์ และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

ในการนำาถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู

จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

background image

42

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

43