วิธีใช้ ASUS ROG GL552VW

background image

โน้ตบุ๊ค PC

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

TH10549
การแก้ไขครั้งที่ 1
กรกฎาคม 2015

background image

2

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำาซ้ำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้

หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น

ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำารองเท่านั้น

โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น”

โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ

ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน

หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน

หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,

ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำาไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า

ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม,

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด

หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำากัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น

คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว

โดยไม่คำานึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS

จะรับผิดชอบเป็นจำานวนเงินของความเสียหายสำาหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้

ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้

ข้อจำากัดนี้ยังใช้กับผู้จำาหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1)

บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ

หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำาไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำาหน่าย

หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

3

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ ................................................................................................................................ 7

ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ ................................................................................................................................9
ไอคอน .........................................................................................................................................................9
การใช้ตัวพิมพ์ ..............................................................................................................................................9

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .............................................................................................................. 10

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ............................................................................................................................10
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .........................................................................................................................11
การทิ้งอย่างเหมาะสม ...................................................................................................................................12

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ............................................................................................................ 14

มุมมองด้านบน .............................................................................................................................................14
ด้านล่าง .......................................................................................................................................................19
ด้านขวา .......................................................................................................................................................21
ด้านซ้าย.......................................................................................................................................................23
ด้านซ้าย.......................................................................................................................................................25

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน ................................................................................................................................... 28

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .............................................................................................................................28
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล ...........................................................................................................................30
กดปุ่ม Start (เริ่ม) ........................................................................................................................................30

การใช้ทัชแพด ....................................................................................................................................... 31
การใช้แป้นพิมพ์ .................................................................................................................................... 35

ปุ่มฟังก์ชั่น ...................................................................................................................................................35
ปุ่ม Windows

®

10 ........................................................................................................................................36

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย ....................................................................................................................................37
ปุ่มตัวเลข .....................................................................................................................................................38

การใช้ออปติคัลไดรฟ์ ............................................................................................................................. 39

background image

4

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3: การทำางานกับ Windows

®

10

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก ................................................................................................................... 44
เมนูเริ่ม.................................................................................................................................................. 45

การเปิดเมนูเริ่ม ............................................................................................................................................46
การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม........................................................................................................................46

แอป Windows

®

.................................................................................................................................... 47

การทำางานกับแอป Windows

®

.....................................................................................................................48

การปรับแต่งแอป Windows

®

.......................................................................................................................48

มุมมองงาน ............................................................................................................................................ 51
คุณสมบัติสแน็ป ..................................................................................................................................... 52

สแน็ปฮ็อตสป็อต ..........................................................................................................................................52

ศูนย์การกระทำา ...................................................................................................................................... 54
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ ............................................................................................................................ 55
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ......................................................................................................... 57

การเชื่อมต่อ Wi-Fi........................................................................................................................................57
บลูทูธ .........................................................................................................................................................58
โหมดเครื่องบิน .............................................................................................................................................59

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย..................................................................................................... 60

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก IP/PPPoE ..............................................................................60
การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP ............................................................................................61

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ........................................................................................................... 62

การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป ............................................................................................................63

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ............................................................................................... 66

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS

และการแก้ไขปัญหา .....................................................................................................................................66

BIOS .................................................................................................................................................... 66

การเข้าถึง BIOS ..........................................................................................................................................66
การตั้งค่า BIOS ............................................................................................................................................67

การกู้คืนระบบของคุณ ............................................................................................................................ 77

การดำาเนินการตัวเลือกการกู้คืน ....................................................................................................................78

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

5

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ....................................................................................................................... 82
การติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบสุ่ม) ........................................................................ 91

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ..................................................................................... 96
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์ ........................................................................................................... 97
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์ .......................................................................................................... 100

ภาคผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ .................................................................................................................104
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ ............................................................................................................................106
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน .................................................................................................................106
ภาพรวม ......................................................................................................................................................107
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย ......................................................................................................107
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง .....................................................................................................................................107
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้..............................................................108
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง ................................................................................................109
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC ..............................................................................110
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ข้อกำาหนด R&TTE (199/5/EC) ....................................................................................................................111
เครื่องหมาย CE ...........................................................................................................................................111
แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ ...............................................................................................112
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส ......................................................................................................112
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL ..............................................................................................................114
ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า .......................................................................................................115
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV ......................................................................................................................115
REACH .......................................................................................................................................................115
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation .........................................................................................115
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ...................................................................................................................115
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก (สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน) .........................................................116
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ ...........................................................................................117
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ ..........................................................................................................................117

background image

6

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การอนุมัติ CTR 21 (สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) ..............................................................................118
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ....................................................................................120
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ วดล้อมของโลก ...............................................120
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ ........................................................................................................121

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

7

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 3: การทำางานกับ Windows

®

10

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows

®

10 ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

8

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แนะนำาคุณถึงกระบวนการในการเปลี่ยนและการอัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

ส่วนนี้นำาเสนอเทคนิคที่แนะนำาบางประการ, คำาถามที่พบบ่อยๆ

ของฮาร์ดแวร์ และคำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์

ที่คุณสามารถใช้อ้างอิงเพื่อบำารุงรักษา

และแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดกับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

9

ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำาคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำาเสนอดังนี้:

สำาคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญที่คุณต้องทำาตาม เพื่อทำางานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำางานสมบูรณ์

คำาเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม

เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำางานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ไอคอน

ไอคอนด้านล่าง ระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำาหรับทำางานหรือกระบวนการบนโน้ตบุ๊ค PC ให้เสร็จ

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา

= เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง

= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ

background image

10

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C

(41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ

เนื่องจาก จะทำาให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม

และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำารุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ

ที่สามารถลดการไหลเวียนของอากาศ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำางานที่ไม่สม่ำาเสมอ

หรือไม่มั่นคง

คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบิน

(ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)

แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก

และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

11

ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก

(ถ้าทำาได้) ก่อนทำาความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ใช้ฟองน้ำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด

ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด

ผสมน้ำาอุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว

ฝน หรือความชื้น

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC

สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

12

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำา

และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)

ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

การทิ้งอย่างเหมาะสม

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

13

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

background image

14

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

มุมมองด้านบน

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

15

กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ

บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ลำาโพง

ลำาโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC คุณสมบัติด้านเสียงถูกควบคุมโดย

ซอฟต์แวร์

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำาลังสบาย นอกจากนี้

แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows

®

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น หรือแต่ละประเทศ

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ

ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง ระบบนี้ยังจำาลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้ทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

background image

16

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ

เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

ให้ดูตารางต่อไปนี้สำาหรับรายละเอียด:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

17

สี

สถานะ

สีเขียวต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%

สีส้มต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%

สีส้มกะพริบ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%

ไฟดับ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระหว่าง 10% ถึง

100%

ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกำาลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก

ตัวแสดงสถานะโหมดการบิน

ตัวแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อโหมดการบินในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเปิดทำางาน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode (โหมดการบิน)

จะปิดทำางานการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด

ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นล็อคตัวพิมพ์ใหญ่เปิดทำางาน

การใช้การล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตให้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่

(เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

background image

18

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มเพาเวอร

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้

คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย

ในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา

อย่างน้อยสี่ (4) วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

อยู่ในโหมดสลีป

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้: สำาหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้แป้นพิมพ์ ในคู่มือฉบับน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

19

ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำาเตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำาคัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

แบตเตอรี่แพค

แบตเตอรี่แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเชื่อมต่อไปยังแหล่งพลังงาน เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว

แบตเตอรี่แพคจะจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ล็อคแบตเตอรี่สปริง

ล็อคแบตเตอรี่สปริงจะล็อคแบตเตอรี่แพคให้เข้าตำาแหน่ง

โดยอัตโนมัติ ทันทีที่ใส่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่

สำาคัญ! ล็อคนี้ควรยึดไว้ในตำาแหน่งไม่ได้ล็อค

ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่แพค

ล็อคแบตเตอรี่แบบแมนนวล

ล็อคแบตเตอรี่แบบแมนนวลใช้เพื่อยึดแบตเตอรี่แพคให้มั่นคง คุณต้องเลื่อนล็อคนี้ไปยังตำาแหน่

งล็อคหรือปลดล็อคแบบแมนนวลเพื่อใส่หรือถอดแบตเตอรี่แพค

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ฝาปิดช่องใส่

ฝาปิดนี้มีไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ที่สงวนไว้ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสำาหรับฮาร์ดดิสก์ที่

ถอดเข้าออกได้ (HDD), SDD (M.2 2280) และโมดูลแรม (RAM)

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนหรือติดตั้ง HDD

และโมดูล RAM ของโน้ตบุ๊ค PC ให้ดู

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ของคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

21

ด้านขวา

แจ็คเฮดโฟน/เฮดเซ็ต

พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อลำาโพงที่มีแอมปลิฟายเออร์ขับหรือเฮดโฟนได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ตของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ: พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนไมโครโฟน 3.5 มม. ที่มีตัวนำาสามจุด

พอร์ตแจ็คอินพุตไมโครโฟน

พอร์ตแจ็คอินพุตไมโครโฟนใช้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเข้า กับไมโครโฟนภายนอก

พอร์ต USB 2.0

พอร์ต USB (บัสอนุกรมสากล) ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB 2.0

หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, แฟลชดิสก์ไดรฟ์, HDD ภายนอก, ลำาโพง, กล้อง

และเครื่องพิมพ

ออปติคัลไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจสนับสนุนรูปแบบแผ่นดิสก์หลายแบบ เช่น CD, DVD

และ/หรือบลูเรย์ (BD) ที่อาจมีความสามารถในการบันทึกหรือเขียนซ้ำาได

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออก

กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนถาดออปติคัลไดรฟ์ออกมา

รูนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

ใช้เพื่อนำาถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การใช้ออปติคัลดิสก์

ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23

ด้านซ้าย

พลังงาน (DC) เข้า

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่าย

พลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำาเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์ และวาง

ให้ห่างจากร่างกายของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำาคัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่าย

พลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

background image

24

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

พอร์ต USB ชนิด-C

พอร์ต USB (Universal Serial Bus) ชนิด C มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 5 กิกะบิต/วินาที

และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ USB 2.0

หมายเหตุ:

อัตราการถ่ายโอนของพอร์ตนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

พอร์ต HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำาหรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ (HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP

สำาหรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ

พอร์ต LAN

เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน (LAN)

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s

และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

25

ด้านซ้าย

สล็อตหน่วยความจำาแฟลช

โน้ตบุ๊ค PC นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ

SD และ SDHC การ์ด

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน มุมมองด้านบน ในคู่มือฉบับน

background image

26

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

27

บทที่ 2:

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

28

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มต้นการใช้งาน

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา

3 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

A.

เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC

B.

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

C.

เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

สำาคัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz

กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 6.32A (120W)

แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

29

สำาคัญ!

ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/

เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอาต์พุตที่ระบุหลาย

ระดับตาม SKU ที่วางจำาหน่าย

ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก

เราแนะนำาให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณด้วยอะแดปเตอร์เพาเวอร์

เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ในการตัดการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC จากแหล่งจ่ายไฟ

ให้ถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC จากเต้าเสียบไฟฟ้า

คำาเตือน!

อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำาหรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดไฟไหม้ หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี

ถ้าถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน

ปฏิบัติตามฉลากเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ

มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง

อย่าทิ้งลงในกองไฟ

อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่

ถ้าพบการรั่ว ให้หยุดการใช้งาน

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ

ต้องนำาไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม

เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กๆ

background image

30

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

31

เลื่อนตามแนวนอน

เลื่อนตามแนวตั้ง

เลื่อนตามแนวทแยงมุม

การเคลื่อนย้ายตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำางานตัวชี้

จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ

การใช้ทัชแพด

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลแทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ

จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่

ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

คลิกซ้าย

คลิกขวา

คลิกปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลคลิกที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ

แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

เกสเจอร์สองนิ้ว

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

สไลด์สองนิ้ว

เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้า

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัชแพดี่

ลากและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้

ใช้นิ้วอื่นของคุณ เลื่อนบนทัชแพดเพื่อลากรายการ ยกนิ้วออกจากปุ่มเพื่อปล่อยรายการ่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสามารถทริกเกอร์คำาสั่งต่อไปนี้ได้:

การใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่

Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด

Airplane mode (โหมดการบิน)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำางาน

การเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

ปิดหน้าจอแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

เปิดหรือปิดลำาโพง

ลดระดับเสียงลำาโพงลง

เร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

ปุ่ม Windows

®

10

มีปุ่ม Windows

®

พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC

ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูเริ่ม

กดปุ่มนี้เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น

เสียงหรือวิดีโอ ในขณะที่เล่นในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

กด

ผสมกับปุ่มลูกศรบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง

เล่นหรือหยุดชั่วคราว

ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า

หรือกรอถอยหลัง

ข้ามไปยังแทร็กถัดไป

หรือกรอเดินหน้า

หยุด

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้

สำาหรับการป้อนตัวเลข

หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้

กด

เพื่อสลับ

ระหว่างการใช้ปุ่มกดเป็นปุ่มตัวเลข
หรือเป็นปุ่มบังคับทิศทางตัวช

หมายเหตุ: โครงร่างของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือ แต่ละพื้นท

่แต่ขั้นตอนการใช้งานนั้นเหมือนกัน

ปุ่มตัวเลข

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39

การใช้ออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ:

ตำาแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากที่แสดง

ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

รูปลักษณ์ที่แท้จริงของออพติคอลโน๊ตบุ๊ค PC อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

แต่กระบวนการใช้งานจะเหมือนกัน

การใส่ออปติคัลดิสก์

1.

ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออกมา

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

2.

ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา

สำาคัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์

3.

จับดิสก์ที่ขอบ โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงายขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านในฮับ

4.

ผลักฮับพลาสติกของดิสก์ จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของออปติคัลไดรฟ์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41

5.

ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำาลังถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินเสียงหมุน

หรือมีการสั่นสะเทือนบ้างในออปติคัลไดรฟ์

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์ และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

ในการนำาถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู

จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

background image

42

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

43

บทที่ 3:

การทำางานกับ Windows

®

10

background image

44

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ

ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำาคุณในการกำาหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ

Windows

®

10 ของคุณ

ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:

1.

กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที

จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น

2.

จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภูมิภาคและภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

3.

อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย

เลือก

I accept (ฉันยอมรับ)

4.

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:

ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว

ออนไลน์

การตั้งค่า

บัญชีของคุณ

5.

หลังจากกำาหนดค่ารายการพื้นฐาน Windows

®

10 จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นและการตั้งค่าที่คุณ

ต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่างกระบวนการ

ติดตั้ง

6.

เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น เดสก์ทอปจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในบทนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

45

เมนูเริ่ม

เมนูเริ่ม เป็นทางเข้าหลักไปยังโปรแกรม, แอป Windows

®

, โฟลเดอร์ และการตั้งค่าต่าง ๆ บนโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

คุณสามารถใช้เมนูเริ่ม เพื่อทำากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้:

เริ่มโปรแกรม หรือแอป Windows

®

เปิดโปรแกรมที่ใช้ทั่วไป หรือแอป Windows

®

ปรับการตั้งค่าของโน้ตบุ๊ค PC

ขอวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการ Windows

ปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ออกจากระบบ Windows หรือสลับไปใช้บัญชีผู้ใช้อื่น

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชี ล็อค หรือออกจากบัญชีของคุณ

เปิดเมนูเริ่ม

ปิดเครื่อง เริ่มใหม่ หรือสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

เปิดแอปทั้งหมด

เปิดมุมมองงาน

เปิดแอปจากทาสก์บาร์

เปิดแอปจากหน้าจอเริ่ม

เปิดไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์

เปิดการตั้งค่า

เรียกใช้ Search (ค้นหา)

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเมนูเริ่ม

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือปุ่ม Start (เริ่ม)

ที่มุมซ้ายล่างของเดสก์ทอปของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

กดปุ่มโลโก้ Windows

บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

หนึ่งในการใช้เมนูเริ่มที่บ่อยที่สุดก็คือ การเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือโปรแกรม จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ กด

เพื่อเปิดโปรแกรม

หมายเหตุ: เลือก All apps (แอปทั้งหมด) ที่ส่วนล่างของหน้าจอด้านซ้าย

เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและโฟลเดอร์ที่สมบูรณ์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในลำาดับเรียงตามตัวอักษร

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

47

แอป Windows

®

นี่คือแอปที่อยู่ที่แผงด้านขวาของเมนูเริ่ม และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หมายเหตุ: แอป Windows

®

บางตัวจำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft

ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

background image

48

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การทำางานกับแอป Windows

®

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอป

การเปิดแอป Windows

®

จากเมนูเริ่ม

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือแอป จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างแอปต่าง ๆ กด

เพื่อเปิดแอป

การปรับแต่งแอป Windows

®

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์จากหน้าจอเริ่ม

โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การเคลื่อนย้ายแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป จากนั้นลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

49

การเลิกปักหมุดแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Unpin from Start

(เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

, จากนั้นเลือก

Unpin from

Start (เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)

การปรับขนาดแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Resize (เปลี่ยนขนาด)

และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

, จากนั้นเลือก

Resize

(เปลี่ยนขนาด) และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

background image

50

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การปักหมุดแอปมากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม

จาก

All apps (แอปทั้งหมด)

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเมนูเริ่ม และคลิกขวา

จากนั้นแทป

Pin to Start (ปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่ม)

จาก

All apps (แอปทั้งหมด) กด

บนแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเมนูเริ่ม

จากนั้นเลือก

Pin to Start (ปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่ม)

การปักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Pin to taskbar

(ปักหมุดไปยังทาสก์บาร์)

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

จากนั้นเลือก

Pin to

taskbar (ปักหมุดไปยังทาสก์บาร์)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

51

มุมมองงาน

สลับระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่โดยใช้คุณสมบัติมุมมองงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มุมมองงานเพื่อสลับระหว่างเดสก์ทอปต่าง ๆ ได้ด้วย

การเปิดมุมมองงาน

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือไอคอน

บนทาสก์บาร์ และคลิกไอคอน

กด

บนแป้นพิมพ์

background image

52

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติสแน็ป

คุณสมบัติสแน็ป แสดงแอปเคียงข้างกัน ช่วยให้คุณทำางานหรือสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ ได้

สแน็ปฮ็อตสป็อต

คุณสามารถลากและปล่อยแอปไปยังฮ็อตสป็อตเหล่านี้ เพื่อสแน็ปแอปลงในตำาแหน่ง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

53

การใช้สแน็ป

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

ลากแถบชื่อของแอปของคุณ

และปล่อยแอปไปยังขอบของหน้าจอเพื่อสแน็ป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

กดปุ่ม

ค้างไว้ จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสแน็ปแอป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์การกระทำา

ศูนย์การกระทำา รวมการแจ้งเตือนจากแอปต่าง ๆ

เพื่อใส่ไว้ในสถานที่เดียวซึ่งคุณสามารถดำาเนินการต่าง ๆ กับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ นอกจากนี้

ยังมีการเลือก การกระทำาด่วน ที่มีประโยชน์มากด้านล่างให้ใช้ด้วย

การเรียกใช้ศูนย์การกระทำา

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือไอคอน

บนทาสก์บาร์ และคลิกไอคอน

กด

บนแป้นพิมพ์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

55

ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ

นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชั่น และเคลื่อนที่ใน Windows

®

10 ได้ด้วย

เปิด

Start menu (เมนูเริ่ม)

เรียกใช้

Action Center (ศูนย์การกระทำา)

เปิดเดสก์ทอป

เปิด

File Explorer (ไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์)

เปิดหน้าจอ

Share (แชร์)

เปิด

Settings (การตั้งค่า)

เรียกใช้แผง

Connect (เชื่อมต่อ)

เปิดหน้าจอล็อค

ย่อหน้าต่างที่แอกทีฟปัจจุบันให้เล็กที่สุด

background image

56

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เรียกใช้

Search (ค้นหา)

เปิดหน้า

Project (โครงการ)

เปิดหน้าต่างรัน

เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย

เปิดเมนูเนื้อหาของปุ่ม เริ่ม

เปิดไอคอนแว่นขยาย และซูมในหน้าจอของคุณ

ซูมหน้าจอของคุณออก

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

57

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด

เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1.

เลือกไอคอน

จากทาสก์บาร์

2.

เลือกไอคอน

เพื่อเปิดทำางาน Wi-Fi

3.

เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ

Wi-Fi ที่ม

4.

เลือก

Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย

เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

background image

58

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บลูทูธ

ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ

กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด

เพื่อเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

คุณจำาเป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1.

เปิด

Settings (การตั้งค่า) จากเมนูเริ่ม

2.

เลือก

Devices (อุปกรณ์), จากนั้นเลือก Bluetooth (บลูทูธ)

เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

3.

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของคุณ ถ้าเหมือนกัน เลือก

Yes (ใช่) เพื่อ ดำาเนินการจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์

หมายเหตุ: สำาหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส

ผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

59

โหมดเครื่องบิน

Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำางานการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC

ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน

หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

การเปิดโหมดการบิน

1.

เรียกใช้

Action Center (ศูนย์การกระทำา) จากทาสก์บาร์

2.

เลือกไอคอน

เพื่อเปิดทำางาน โหมดการบิน

กด

.

การปิดโหมดการบิน

1.

เรียกใช้

Action Center (ศูนย์การกระทำา) จากทาสก์บาร์

2.

เลือกไอคอน

เพื่อปิดทำางาน โหมดการบิน

กด

.

background image

60

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย เช่น

เครือข่ายแลน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

โดยใช้พอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำาหรับรายละเอียด หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ

คุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในการกำาหนดค่าการตั้งค่าของคุณ ให้ดูกระบวนการต่อไปนี้

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออยู่ระหว่างพอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC และเครือข่ายแลน

ก่อนที่จะดำาเนินการกระทำาต่างๆ

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก IP/PPPoE

หมายเหตุ: ดำาเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณกำาลังใช้การเชื่อมต่อ PPPoE

1.

เปิด

Settings (การตั้งค่า)

2.

เลือก

Network & Internet (เครือข่าย & อินเทอร์เน็ต)

3.

เลือก

Ethernet (อีเธอร์เน็ต) > Network and Sharing Center

(เครือข่ายและศูนย์การแชร์)

4.

เลือก LAN ของคุณ จากนั้นเลือก

Properties (คุณสมบัติ)

5.

เลือก

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น4(TCP/IPv4)) จากนั้นเลือก Properties

(คุณสมบัติ)

6.

เลือก

Obtain an IP address automatically (รับ IP

แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

61

1.

ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ภายใต้

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย

ไดนามิก IP/PPPoE

2

เลือก

Use the following IP address (ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้)

3.

พิมพ์ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้น จากผู้ให้บริการของ

คุณ

4.

ถ้าจำาเป็น คุณสามารถพิมพ์ DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสที่เลือกใช้ และ DNS

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสทางเลือก จากนั้นเลือก

OK (ตกลง)

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP

7.

กลับไปยังหน้าต่าง

Network and Sharing Center

(เครือข่ายและศูนย์การแชร์) จากนั้นเลือก Set up a new connection

or network (ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่)

8.

เลือก

Connect to the Internet (เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต)

จากนั้นเลือก

Next (ถัดไป)

9.

เลือก

Broadband (PPPoE) (บรอดแบนด์ (PPPoE))

10.

พิมพ์ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และชื่อการเชื่อมต่อของคุณ จากนั้นเลือก

Connect

(เชื่อมต่อ)

11.

เลือก

Close (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้นการกำาหนดค่า

12.

เลือก

บนทาสก์บาร์ จากนั้นเลือกการเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

13.

พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นเลือก

Connect (เชื่อมต่อ)

เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

background image

62

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เปิดเมนู Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก

>

Shut down

(ปิดเครื่อง) เพื่อทำาการปิดเครื่องตามปกติ

จากหน้าจอล็อกอิน เลือก

>

Shut down (ปิดเครื่อง)

กด

เพื่อเปิดเมนู Shut Down (ปิดเครื่อง) ของ

Windows เลือก

Shut Down (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบดึงลง

จากนั้นเลือก

OK (ตกลง)

ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)

วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

63

การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป:

เปิดเมนู Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก

>

Sleep (สลีป)

เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

จากหน้าจอล็อกอิน เลือก

>

Sleep (สลีป)

กด

เพื่อเปิดเมนู Shut Down (ปิดเครื่อง) ของ Windows เลือก

Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

หมายเหตุ: คุณยังสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป โดยการกดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

background image

64

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

65

บทที่ 4:

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

background image

66

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์

ซึ่งรันเมือคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ใหม่

ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST

ถูกติดตั้งเป็นส่วนถาวรของสถาปัตยกรรมของโน้ตบุ๊ค PC

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS

และการแก้ไขปัญหา

ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS

หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

BIOS

ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ

ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC

การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการบูต

และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS

คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำาเป็นต้องมีการตั้งค่า BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดต

ต่างๆ

คำาเตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเสถียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้

เราแนะนำาให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมา

เท่านั้น

การเข้าถึง BIOS

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

67

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

1.

บนหน้าจอ

Boot (บูต), เลือก Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

การตั้งค่า BIOS

คำาเตือน: ตำาแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN

แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN

บูต

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของตัวเลือกการบูต

คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้

ในขณะที่ตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของการบูตของคุณ

background image

68

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

2.

กด

และเลือกอุปกรณ์เป็น

Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

69

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

ความปลอดภัย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน้ตบุ๊ต PC ของคุณ นอกจากนี้

ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O)

และระบบเชื่อมต่อ USB ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย

หมายเหตุ:

ถ้าคุณติดตั้ง

User Password (รหัสผ่านผู้ใช้),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ถ้าคุณติดตั้ง

Administrator Password (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS

background image

70

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:
1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ) หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)

2.

เลือกแต่ละรายการ และกด

เพื่อเลือกอุปกรณ์

3.

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด

ในการล้างรหัสผ่าน:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ) หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)

2.

ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด

3.

ปล่อยฟิลด์

Create New Password (สร้างรหัสผ่านใหม่) ให้ว่างไว้ และกด

4.

เลือก

Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

71

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),

คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O เพื่อล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชั่

นระบบเชื่อมต่อบางอย่างของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ I/O:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน

อินเตอร์เฟซ I/O)

2.

เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก

3.

เลือก

Lock (ล็อค)

background image

72

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB

เพื่อล็อคหรือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู

I/O Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย

หมายเหตุ: การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น

Lock (ล็อค) ยังล็อคและซ่อน พอร์ตภายนอก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีภายใต้ USB Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ USB)

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ USB:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน

อินเตอร์เฟซ I/O) > USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB)

2.

เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก

Lock (ล็อค)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

73

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

ตั้งรหัสผ่านหลัก

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่ใช้สำาหรับเปิดการเข้าถึงไปยัง

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:
1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), คลิก

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก),

พิมพ์รหัสผ่าน และกด

2.

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด

3.

คลิก

Set User Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ใช)้

และทำาขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำา เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้

4.

จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า

background image

74

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

บันทึก & ออก

ในการเก็บการตั้งค่าการกำาหนค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก

Save Changes and Exit (บันทึกการ

เปลี่ยนแปลงและออก) ก่อนที่จะออกจาก BIOS

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

75

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

การอัปเดต BIOS

1.

ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ BIOS ล่าสุดสำาหรับรุ่นของคุณ

จากเว็บไซต์ ASUS

2.

บันทึกสำาเนาของไฟล์ BIOS

ที่ดาวน์โหลดมาไปยังแฟลชดิสก์ไดรฟ์

3.

เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

4.

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

5.

จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก

Advanced (ขั้นสูง) > Start Easy Flash (เริ่มแฟลช

แบบง่าย), จากนั้นกด

background image

76

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

6.

ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์

จากนั้นกด

7.

หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก

Exit (ออก) > Restore Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้น)

เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: GL552VW
Version: 101
Build Date: Apr 26 2015
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

77

การกู้คืนระบบของคุณ

การใช้ตัวเลือกการกู้คืนบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ช่วยให้คุณกู้คืนระบบกลับเป็นสถานะ ดั้งเดิม

หรือเพียงรีเฟรชการตั้งค่าของระบบเพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะให้ดีขึ้นก็ได้

สำาคัญ!

สำารองไฟล์ข้อมูลของคุณทั้งหมดก่อนที่จะใช้ตัวเลือกการกู้คืนใด

ๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

จดการตั้งค่าต่าง ๆ ที่กำาหนดเองที่มีความสำาคัญ เช่น การตั้งค่าเครือข่าย ชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเสียบปลั๊กอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบ

ของคุณ

Windows

®

10 อนุญาตให้คุณทำาการกู้คืนในลักษณะต่อไปนี้ได้:

เก็บไฟล์ของฉัน -

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณ รีเฟรชโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบกับไฟล์ส่วนตัว

(ภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร) และแอปต่าง ๆ จาก Windows

®

สโตร์

ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถกู้คืนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็น

การตั้งค่าเริ่มต้น และลบแอปที่ติดตั้งอื่น ๆ ทิ้งไป

ลบทุกสิ่งทุกอย่าง - ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ต

โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณต้อง

สำารองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้

Go back to an earlier build (กลับไปยังบิลด์ก่อนหน้า) -

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณกลับไปยังบิลด์ก่อนหน้าได้ ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าบิลด์นี้ไม่ทำางานสำาหรับคุณ

background image

78

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Advanced startup (เริ่มต้นขั้นสูง) - การใช้ตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกการกู้คืน

ขั้นสูงอื่น ๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่น:
-

การใช้ USB ไดรฟ์, การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือแผ่น DVD การ กู้คืน Windows

เพื่อเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

-

การใช้ Troubleshoot (

การแก้ไขปัญหา) เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการกู้คืนขั้น สูงเหล่านี้:

กู้คืนระบบ, การกู้คืนอิมเมจระบบ, ซ่อมการเริ่มต้น, พร็อมต์คำาสั่ง, การตั้งค่าเฟิร์มแวร์

UEFI, การตั้งค่าการเริ่มต้น

การดำาเนินการตัวเลือกการกู้คืน

ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ใช้ได้สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ
1.

เปิด

Settings (การตั้งค่า) และเลือก Update and security

(อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

79

2.

ภายใต้ตัวเลือก

Update and security (อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย) เลือก

Recovery (การกู้คืน) จากนั้นเลือกตัวเลือก การกู้คืน ที่คุณต้องการดำาเนินการ

background image

80

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

81

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

82

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณจำาเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

สำาคัญ! สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรด HDD สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

โปรดไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

คำาเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สายโทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ
และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก

หมายเหตุ:

ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

แต่การติดตั้ง HDD นั้นเหมือนกัน

หรือร้านค้าปลีก แนะนำาให้คุณเปลี่ยน HDD ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ

หรือคุณอาจไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

83

A.

ไขสกรูของฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี

B.

ดึงฝาปิดช่องใส่ออก และนำาฝาออกจากโน้ตบุ๊คพีซี

background image

84

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

C.

ไขสกรูที่ยึดถาด HDD เข้ากับช่องใส่ออก

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

85

D.

(ทางเลือก) ถ้าขณะนี้มี HDD ติดตั้งอยู่ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอยู่แล้ว ให้ถอด

ช่องใส่ HDD ออกจากพอร์ต HDD ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

background image

86

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

E.

ใช้ปีกบนช่องใส่ HDD เพื่อดึงออกจากช่องใส่

HDD เก่า

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

87

F.

(ทางเลือก) ถ้าขณะนี้มี HDD ต่ออยู่กับช่องใส่ HDD ให้ดูขั้นตอนต่อไปนี้ สำาหรับวิธี

การถอด HDD เดิมออก:

1.

ถอดสกรูทั้งหมดที่ด้านข้างของช่องใส่ HDD ออก

2.

ถอด HDD เดิมออกจากช่องใส่ HDD จากนั้นวางฮาร์ดดิสก์บนพื้นผิวเรียบ

ที่แห้ง โดยให้ PCB (แผงวงจรพิมพ์) หงายขึ้น ดังแสดงในภาพด้านล่าง

ถาด HDD

HDD เก่า

background image

88

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

G.

วาง HDD ใหม่โดยให้ PCB (แผงวงจร) หันเข้าไปทางถาด HDD ให้แน่ใจว่าขั้วต่อพอร์ตของ

HDD ของคุณไม่มีส่วนใดๆ ของถาด HDD ขวางกั้น

H.

ใส่ และไขสกรูที่คุณถอดออกมาก่อนหน้านี้ให้แน่น

HDD ใหม่

ถาด HDD

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

89

I.

ใส่ถาด HDD กลับลงในช่องใส่ โดยจัดให้ขั้วต่อ HDD ตรงกับพอร์ต HDD ของโน้ตบุ๊คพีซี

ผลักถาด HDD เข้าไปจนกระทั่งเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คพีซี

J.

ยึดถาด HDD ด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

background image

90

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

K. จัดแนว และใส่ฝาปิดของช่องใส่กลับคืน
L. ใส่ และยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

91

การติดตั้งโมดูล RAM

(หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบสุ่ม)

อัปเกรดความจุหน่วยความจำาของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณโดยการติดตั้งโมดูล RAM

ลงในช่องในโมดูลหน่วยความจำา ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการติดตั้งโมดูล RAM

ลงในโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:

สำาคัญ! หรือร้านค้าปลีก ซื้อเฉพาะโมดูลสำาหรับเพิ่มหน่วยความจำาจากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊ค

PC นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

คำาเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สายโทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ

และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก

หมายเหตุ:

ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณและโมดูล RAM อาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

แต่การติดตั้งโมดูล RAM นั้นเหมือนกัน

แนะนำาให้คุณติดตั้งโมดูล RAM ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ

หรือคุณอาจไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได้

background image

92

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

A.

ไขสกรูของฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี

B.

ดึงฝาปิดช่องใส่ออก และนำาฝาออกจากโน้ตบุ๊คพีซี

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

93

C.

จัดแนว และใส่โมดูล RAM ลงในสล็อตใส่โมดูล RAM

D.

ผลักโมดูล RAM ลง จนกระทั่งคลิกลงในตำาแหน่ง

background image

94

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

E. จัดแนว และใส่ฝาปิดของช่องใส่กลับคืน

F. ใส่ และยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

95

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

background image

96

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด,

คงไว้ซึ่งสมรรถนะระบบที่สูง และมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บอย่างปลอดภัย

ด้านล่างนี้คือเทคนิคที่มีประโยชน์บางอย่างที่คุณควรปฏิบัติตาม:

อัพเดต Windows® อย่างสม่ำาเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นของคุณมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยล่าสุด

ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ

และอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำาเสมอด้วย

ถ้าไม่จำาเป็นจริงๆ อย่าใช้การบังคับปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำารองข้อมูลของคุณ และกำาหนดจุดเพื่อสร้างข้อมูลสำารองไว้ในไดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ

ละเว้นการใช้โน้ตบุ๊ค PC ที่อุณหภูมิสูงสุดขั้ว ถ้าคุณจะไม่ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเป็นเวลานาน (อย่างน้อยหนึ่งเดือน) เราแนะนำาให้คุณนำาแบตเตอรี่ออก

ถ้าแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด

และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีรายการต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะรีเซ็ตโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ:

-

คีย์ผลิตภัณฑ์สำาหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

และแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่อื่นๆ

-

ข้อมูลสำารอง

-

ID และรหัสผ่านสำาหรับล็อกอิน

-

ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

97

คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์

1.

จุดสีดำา หรือบางครั้งเรียกว่าจุดสี ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ควรทำาอย่างไร?
แม้ว่าโดยปกติจุดสีเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอ

แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับระบบของคุณ ถ้าเหตุกาณ์นี้ยังดำาเนินต่อไป

และต่อมาภายหลังส่งผลกระทบกับระบบ

ให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.

หน้าจอแสดงผลมีสีและความสว่างที่ไม่สม่ำาเสมอ จะแก้ไขได้อย่างไร?
สีและความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณอาจได้รับผลกระทบ

โดยมุมและตำาแหน่งปัจจุบันของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ความสว่างและโทนสีของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นหรือการตั้งค่าการแสดงผล ในระบบปฏิบัติการของคุณ

เพื่อปรับลักษณะของหน้าจอแสดงผลของคุณ

3.

ฉันสามารถทำาให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันอยู่นานที่สุดได้อย่างไร?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล

ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ,

ให้สลับระบบของคุณไปยัง Airplane mode (โหมดการบิน)

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้

ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นที่ใช้หน่วยความจำาระบบมากเกินไป

background image

98

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

4.

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่ติดขึ้นมา มีอะไรผิดปกติ?

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคต่ออยู่อย่างถูกต้อง

คุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคออก รอหนึ่งนาที

จากนั้นเชื่อมต่อกลับไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าและโน้ตบุ๊ค PC

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5.

ทำาไมทัชแพดไม่ทำางาน?

กด

เพื่อเปิดทำางานทัชแพดของคุณ

6.

ในขณะที่เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ

ทำาไมไม่ได้ยินเสียงออกจากลำาโพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

กด

เพื่อเร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

ตรวจสอบว่าลำาโพงถูกตั้งค่าเป็นปิดเสียงอยู่หรือไม่

ตรวจสอบว่าแจ็คหูฟังถูกเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณหรือไม่ และถอดออก

7.

ควรทำาอย่างไรถ้าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันหายไป หรือแบตเตอรี่หยุดทำางาน?
ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

99

8.

โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่สามารถรับการกดแป้นที่ถูกต้อง

เนื่องจากเคอร์เซอร์ของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวลา ควรทำาอย่างไร?
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสัมผัสถูกหรือกดบนทัชแพด

โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้
คุณสามารถปิดทำางานทัชแพดของคุณโดยการกด

ก็ได้

9.

แทนที่จะแสดงตัวอักษร การกดปุ่ม “U”, “I” และ “O”

บนแป้นพิมพ์ของฉัน เป็นการแสดงตัวเลข จะเปลี่ยนได้อย่างไร?

กดปุ่ม

หรือ

(ในเครื่องบางรุ่น) บนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อปิดคุณสมบัตินี้ และใช้ปุ่มดังกล่าวสำาหรับการป้อนตัวอักษร

background image

100

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์