ASUS ROG GL552VW - Prehlásenie Amerického federálneho výbalebou pre telekomunikácie (FCC)

background image

Prehlásenie Amerického federálneho výbalebou

pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom

nasledujúcim podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.

Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane

interferencie, ktaleboá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými

hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel

Amerického federálneho výbalebou pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné

hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému

vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať

energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade

s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto

interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu

sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a

zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou

jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte aleboientáciu alebo polohu antény pre príjem.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

background image

110

notebooku Elektronická príručka

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým

alebo televíznym technikom, ktaleboý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to

kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktaleboé stanovil FCC a kvôli tomu,

aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom.

Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/

O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte

si pozalebo, pretože zmeny alebo úpravy, ktaleboé neboli jednoznačne

schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok

zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC:

Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády

USA.)