Pomocník služby ASUS ROG GL552VW

background image

notebooku

Elektronická príručka

Prvé vydanie

Júl 2015

SK10549

background image

2

notebooku Elektronická príručka

Infalebomácie o autaleboských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná,

prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek falebome

alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU,

ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY

TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME,

ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU

V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S

MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V

RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktaleboé sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami

alebo autaleboskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v

prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich paleboušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM

BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ

ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V

RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autaleboské práva © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej

zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na

východisko, na základe ktaleboého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus

zodpovedná za nie viac, než za osobné paleboanenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom

osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť

zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny

každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené,

alebo vyplývajúce z paleboušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktaleboé sú spoločnosť ASUS,

jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA

POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV

ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY

VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpaleboa

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://suppalebot.asus.com

background image

notebooku Elektronická príručka

3

Obsah

Infalebomácie o tejto príručke..............................................................................7

Dohody používané v tomto návode ........................................................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografické prvky .........................................................................................................9

Bezpečnostné opatrenia .........................................................................................10

Používanie notebooku ..................................................................................................10
Starostlivosť o notebook ..............................................................................................11
Správna likvidácia ...........................................................................................................12

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj notebook ........................................................................................14

Pohľad zhaleboa .............................................................................................................14
Spodná časť ......................................................................................................................19
Pravá strana ......................................................................................................................21
Ľavá strana ........................................................................................................................23
Ľavá strana ........................................................................................................................25

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname ......................................................................................................................28

Svoj notebook nabite. ...................................................................................................28
Zdvihnutím otvaleboíte zobrazovací panel. .........................................................30
Stlačte tlačidlo Start (Štart). ........................................................................................30
Používanie dotykovej podložky ................................................................................31

Používanie klávesnice ..............................................................................................35

Klávesy funkcií .................................................................................................................35
Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................36
Klávesy na ovládanie multimédií ..............................................................................37
Číslicová klávesnica ........................................................................................................38

Používanie optickej mechaniky ............................................................................39

background image

4

notebooku Elektronická príručka

Kapitola 3: Práca s Windows® 10

Zapnutie po prvý raz ................................................................................................44
Ponuka Štart ................................................................................................................45

Spustenie ponuky Štart ................................................................................................46
Otváranie programov z ponuky Štart .....................................................................46

Aplikácie Windows® ..................................................................................................47

Práca s aplikáciami Windows® ....................................................................................48
Prispôsobenie aplikácií Windows® ...........................................................................48

Zobrazenie úloh .........................................................................................................51
Funkcia Snap ...............................................................................................................52

Aktívne body Snap .........................................................................................................52

Centrum akcií ..............................................................................................................54
Ďalšie klávesové skratky ..........................................................................................55
Pripojenie do bezdrôtových sietí .........................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Režim Lietadlo .................................................................................................................59

Pripojenie do káblových sietí ................................................................................60

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE ....................................60
Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti .........................................................61

Vypnutie prenosného počítača ............................................................................62

Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu ....................................63

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) ..................................................................66

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov .............66

BIOS ................................................................................................................................66

background image

notebooku Elektronická príručka

5

Accessing BIOS ................................................................................................................66
Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................................67

Obnovenie vášho systému .....................................................................................77

Vykonávanie možnosti obnovenia ...........................................................................78

Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača

Vkladanie jednotky pevného disku.....................................................................82
Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM) ...............91

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku ......................................................................96
Časté otázky ohľadne hardvéru ............................................................................97
Časté otázky ohľadne softvéru .............................................................................100

Prílohy

Infalebomácie o DVD-ROM mechanike ..................................................................104
Infalebomácie o Blu-ray ROM mechanike .............................................................106
Zhoda interného modemu .........................................................................................106
Prehľad ...............................................................................................................................107
Vyhlásenie o zhode siete .............................................................................................107
Nie hlasové zariadenia ..................................................................................................107
Prehlásenie Amerického federálneho výbalebou pre

telekomunikácie (FCC) ..................................................................................................109
Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej

frekvencii (RF) ...................................................................................................................110
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ...............................................111
Označenie CE ...................................................................................................................111
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ........................................112
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku .... 112

background image

6

notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostné upozalebonenia podľa nalebomy UL ........................................114
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania ...............................................115
Upozalebonenia ohľadne TV tunera ........................................................................115
Oznámenia ohľadne REACH .......................................................................................115
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Calebopaleboation ..................115
Prevencia pred stratou sluchu ...................................................................................115
Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie) ...........................................................................................116
Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa optickej mechaniky .....................117
Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudovaným modemom) .... 118
Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR..........120
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného

prostredia .........................................................................................................................120
Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov ..............121

background image

notebooku Elektronická príručka

7