ASUS ROG GL552VW Žinynas

background image

Nešiojamojo

kompiuterio

Elektroninis vadovas

Antras leidimas

Liepa 2015

LT10549

background image

2

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,

perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir

bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus

raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR

NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO

PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI,

TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ,

SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO

PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ,

VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ

DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.

Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių

ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui

atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS

TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI

TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ

KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME

APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autoriaus teisės © 2015 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS

padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite

teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios

įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto

sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar

neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos

sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo

tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ

PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ,

ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ

(ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA

INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS

Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje http://support.asus.com

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

3

Turinio lentelė

Apie šį vadovą .............................................................................................................7

Šiame vadove naudotos konvencijos ......................................................................9
Piktogramos......................................................................................................................9
Šriftai ...................................................................................................................................9

Saugos priemonės .....................................................................................................10

Nešiojamojo kompiuterio naudojimas ...................................................................10
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra .........................................................................11
Tinkamas išmetimas ......................................................................................................12

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu ...............................................................14

Vaizdas iš viršaus .............................................................................................................14
Apačia .................................................................................................................................19
Dešinioji pusė ...................................................................................................................21
Kairioji pusė ......................................................................................................................23
Priekinė pusė ....................................................................................................................25

2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

Nuo ko pradėti ............................................................................................................28

Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį. .............................................................................28
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę. ....................................................................30
Paspauskite maitinimo mygtuką. .............................................................................30
Naudojimasis jutikliniu pultu .....................................................................................31

Klaviatūros naudojimas ...........................................................................................35

Funkciniai klavišai ...........................................................................................................35
„Windows® 10“ klavišai .................................................................................................36
Daugialypės terpės valdymo klavišai ......................................................................37
Skaitinė klaviatūra ..........................................................................................................38

Optinio diskų įrenginio naudojimas ...................................................................39

background image

4

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

3 skyrius: „Windows® 10“ naudojimas

Pirmasis paleidimas ..................................................................................................44
Pradžios meniu ...........................................................................................................45

Pradžios meniu atidarymas .........................................................................................46
Programų atidarymas iš pradžios meniu ...............................................................46

„Windows®“ taikomosios programos ..................................................................47

„Windows®“ programėlių naudojimas ....................................................................48
„Windows®“ programėlių suasmeninimas .............................................................48

Užduočių peržiūra .....................................................................................................51
Įterpimo funkcija ........................................................................................................52

Įterpimo taškai .................................................................................................................52

„Action Center“ ...........................................................................................................54
Kiti klaviatūros spartieji klavišai ............................................................................55
Prisijungimas prie belaidžių tinklų .....................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
„Bluetooth“ ......................................................................................................................58
Skrydžio režimas .............................................................................................................59

Prijungimas prie laidinių tinklų .............................................................................60

Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas................................................60
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas ...............................................61

Nešiojamojo kompiuterio išjungimas ................................................................62

Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas ..........................................63

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

5

4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)

Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) ......................................66

POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos ............................66

BIOS ................................................................................................................................66

Prieiga prie BIOS ..............................................................................................................66
BIOS nuostatos ................................................................................................................67

Sistemos atkūrimas ...................................................................................................77

Atkūrimo parinkties įjungimas ..................................................................................78

5 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio atnaujinimas

Kietojo disko įdėjimas ..............................................................................................82
Tiesioginės kreipties atminties (RAM) modulio įrengimas .........................91

Patarimai ir DUK

Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį..........................96
DUK apie programinę-aparatinę įrangą ............................................................97
DUK apie programas ................................................................................................100

Priedai

DVD-ROM diskasukio informacija ............................................................................104
„Blue-ray“ pastoviosios atminties disko informacija ..........................................106
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis ............................................106
Apžvalga ............................................................................................................................107
Tinklo suderinamumo deklaracija ............................................................................107
Bebalsė įranga ................................................................................................................107
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas ...................................109
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas ......................................110

background image

6

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC) ............................................111
Žymėjimas CE ženklu ....................................................................................................111
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams ............................................112
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas ............................................112
UL saugos pranešimai ...................................................................................................114
Maitinimo saugos reikalavimas .................................................................................115
Įspėjimai dėl TV imtuvo ................................................................................................115
REACH .................................................................................................................................115
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą ........................................115
Saugojimasis nuo žalos klausai .................................................................................115
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims

(ličio jonų baterijoms) ...................................................................................................116
Optinio diskasukio saugos informacija ...................................................................117
CTR 21 patvirtinimas

(nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu) ............................................118
ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys .........................120
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija .................120
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos ............................121

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

7