Nápověda pro ASUS ROG GL552VW

background image

Notebook

E-příručka

První edice

Červenec 2015

CZ10549

background image

2

Uživatelská příručka notebooku

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě

a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu

firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO

VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI

A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ

PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO

NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI

ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST

TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty

příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez

záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,

MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK

FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO

PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.
Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete

mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte

právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně

smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v

důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny

každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy,

přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její

dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH

STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ,

NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU

NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com

background image

Uživatelská příručka notebooku

3

Obsah

O této příručce ............................................................................................................7

Konvence použité v této příručce .............................................................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografie .........................................................................................................................9

Bezpečnostní opatření .............................................................................................10

Použití notebooku ..........................................................................................................10
Péče o notebook .............................................................................................................11
Správná likvidace ............................................................................................................12

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem ......................................................................................14

Pohled shora .....................................................................................................................14
Dolní strana.......................................................................................................................19
Pravá strana ......................................................................................................................21
Levá strana ........................................................................................................................23
Přední strana ....................................................................................................................25

Kapitola 2: Použití notebooku

Začínáme ......................................................................................................................28

Nabíjení notebooku .......................................................................................................28
Zvednutím otevřete monitor. .....................................................................................30
Stiskněte tlačítko Start. .................................................................................................30
Používání dotykové plochy .........................................................................................31

Pomocí klávesnice .....................................................................................................35

Funkční klávesy ...............................................................................................................35
Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................36
Ovládací klávesy multimédií ......................................................................................37
Číselná klávesnice ...........................................................................................................38

Používání optické jednotky ....................................................................................39

background image

4

Uživatelská příručka notebooku

Kapitola 3: Práce s Windows® 10

První spuštění .............................................................................................................44
Úvodní nabídka ..........................................................................................................45

Spuštění úvodní nabídky .............................................................................................46
Otevírání programů v úvodní nabídce ...................................................................46

Aplikace systému Windows® .................................................................................47

Práce s aplikacemi systému Windows® ...................................................................48
Přizpůsobování aplikací systému Windows® ........................................................48

Zobrazení úkolů .........................................................................................................51
Funkce Snap ................................................................................................................52

Snap hotspoty..................................................................................................................52

Centrum akcí ...............................................................................................................54
Další klávesové zkratky ............................................................................................55
Připojení k bezdrátovým sítím .............................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Režim letadlo....................................................................................................................59

Připojení ke kabelovým sítím ................................................................................60

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE ....................................................60
Konfigurace statické IP adresy připojení ................................................................61

Vypnutí notebooku ...................................................................................................62

Přepnutí notebooku do režimu spánku .................................................................63

Kapitola 4: Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) ......................................................................................66

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží ................................................66

BIOS ................................................................................................................................66

Vstup do BIOSu ................................................................................................................66
Nastavení BIOSu ..............................................................................................................67

Obnova systému ........................................................................................................77

background image

Uživatelská příručka notebooku

5

Provádění obnovy ..........................................................................................................78

Kapitola 5: Upgrade notebooku

Instalace pevného disku .........................................................................................82
Instalace Random Access Memory (RAM)modulu ........................................91

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook ...........................................................................96
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru..............................................................97
Odpovědi na časté dotazy o softwaru ...............................................................100

Přílohy

Informace o mechanice DVD-ROM .........................................................................104
Informace řadiče Blu-ray ROM ...................................................................................106
Slučitelnost interního modemu ................................................................................106
Přehled ...............................................................................................................................107
Prohlášení o síťové kompatibilitě .............................................................................107
Nehlasové zařízení ........................................................................................................107
Prohlášení Federální komise pro komunikaci ......................................................109
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) ...............110
Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC) ..............................................111
Symbol CE .........................................................................................................................111
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ....................................................112
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .....................112
Poznámky k bezpečnosti UL .......................................................................................114
Požadavek na elektrickou bezpečnost ....................................................................115
Poznámky k TV tuneru ..................................................................................................115
REACH .................................................................................................................................115
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ..............................................115
Prevence ztráty sluchu ..................................................................................................115
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ..................................116

background image

6

Uživatelská příručka notebooku

Bezpečnostní informace o optické mechanice ....................................................117
Coating Notice .................................................................................................................117
Schválení CTR 21 (pro notebook s integrovaným modemem) ......................118
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR........................................................120
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ................................120
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ..........................................................121

background image

Uživatelská příručka notebooku

7