Помощ ASUS ROG GL552VW

background image

Notebook PC

Електронно ръководство

Първо издание
Юли 2015

BG10549

background image

2

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за авторските права

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат

размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други

езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е

съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО

ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ

ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ

ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА

ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ

ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са

регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за

идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ

ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ

ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ

ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО

НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Ограничение на отговорността

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия,

при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви

дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на

недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение

на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор,

непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който

ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ

СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ

ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ

ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ

СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

Сервиз и поддръжка

Посетете страницата ни http://support.asus.com, която е преведена на много езици

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Съдържание

За това ръководство...............................................................................................7

Символи, използвани в това ръководство .......................................................9
Икони .................................................................................................................................9
Типография ......................................................................................................................9

Предпазни мерки ....................................................................................................10

Използване на Вашия Notebook PC ......................................................................10
Грижа за Вашия Notebook PC ..................................................................................11
Правилно изхвърляне на продукта......................................................................12

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия Notebook PC ..................................................................14

Изглед отгоре .................................................................................................................14
Отдолу ................................................................................................................................19
Дясна страна ...................................................................................................................21
Лява страна......................................................................................................................23
Изглед отпред ................................................................................................................25

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Първи стъпки ............................................................................................................28

Зареждане на Вашия Notebook PC. ......................................................................28
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея. ............................................30
Натиснете бутона за включване и изключване. .............................................30
Използване на тъчпада ..............................................................................................31

Използване на клавиатурата ..............................................................................35

Функционални клавиши ............................................................................................35
Windows® 10 клавиши .................................................................................................36
Клавиши за мултимедийно управление ............................................................37
Цифрова клавиатура ...................................................................................................38

Използване на оптичното устройство ...........................................................39

background image

4

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 3: Работа с Windows® 10

Стартиране за пръв път ........................................................................................44
Меню Start (Старт) ....................................................................................................45

Зарежда се менюто Старт .........................................................................................46
Отваряне на програми от менюто Старт............................................................46

Windows® приложения ..........................................................................................47

Работа с Windows® приложения ............................................................................48
Персонализиране на Windows® приложения ..................................................48

Изглед на задача ......................................................................................................51
Функция Snap (Прилепване) ...............................................................................52

Снимки ...............................................................................................................................52

Работен център .........................................................................................................54
Други клавишни комбинации ............................................................................55
Свързване към безжични мрежи ....................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Airplane mode (Режим "Самолет") .........................................................................59

Свързване към кабелни мрежи ........................................................................60

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE

мрежова връзка ............................................................................................................60
Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес ......................61

Изключване на Вашия Notebook PC ................................................................62

Поставяне на Notebook PC в режим на заспиване ........................................63

Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

Тестване на системата (POST) .............................................................................66

Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на

неизправности ...............................................................................................................66

BIOS ................................................................................................................................66

Достъп до BIOS ...............................................................................................................66
BIOS Settings (Настройки на BIOS) .........................................................................67

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5

Възстановяване на системата ............................................................................77

Извършване на опция за възстановяване ........................................................78

Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

Инсталиране на твърдия диск ...........................................................................82
Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул .............................91

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия Notebook PC .........................................................96
ЧЗВ за хардуер ..........................................................................................................97
ЧЗВ за софтуер ..........................................................................................................100

Приложения

Информация за DVD-ROM устройството ...........................................................104
Информация за Blu-ray ROM устройство ...........................................................106
Съвместимост на вътрешния модем....................................................................106
Общ преглед ...................................................................................................................107
Декларация за съвместимостта на мрежата ....................................................107
Негласови устройства ...............................................................................................107
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК) .............109
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване ...............110
Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и

телекомуникационно терминално оборудване .............................................111
CE маркировка ...............................................................................................................111
Безжични работни канали за различни райони ............................................112
Ограничени безжични честотни ленти във Франция ..................................112
Предупреждения на UL за безопасност .............................................................114
Изискване за електрическа безопасност ..........................................................115
Бележки относно ТВ тунери ...................................................................................115
REACH бележки ..............................................................................................................115
Декларация на Macrovision Corporation ............................................................115
Предотвратяване на слухови увреждания .......................................................115
Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за

литиево-йонни батерии) ...........................................................................................116

background image

6

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства ... 117
Информация за покритието ....................................................................................117
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) .................................118
Продукт, съвместим с ENERGY STAR .....................................................................120
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и

Декларация ....................................................................................................................120
ASUS рециклиране / Обратно приемане ...........................................................121

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

7

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и

софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в

следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните

компоненти на Вашия Notebook PC.

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Тази глава показва как да използвате различните части на

Вашия Notebook PC.

Глава 3: Работа с Windows® 10

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows® 10 на

Вашия Notebook PC.

Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да

промените настройките на Вашия Notebook PC.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

Тази глава съдържа напътствия за смяна или надстройка на

частите на Вашия Notebook PC.

Съвети и ЧЗВ

Този раздел представя някои препоръчителни съвети, както и

ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които можете да правите справка

за поддръжка и разрешаване на често срещани проблеми с

Вашия Notebook PC.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно

безопасността за Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

9

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство,

съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която

трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и

съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация,

която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате

определени задача и за да се предотврати повреда на данните и

компонентите на Вашия Notebook PC.

Икони

Иконите по-долу показват кое устройство се използва за извършване

на серии от задачи или процедури на Вашия Notebook PC.

= Използване на тъчпада.

= Използване на клавиатурата.

Типография

Получер = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат

избрани.

Курсив

= Показва раздели в това ръководство, с които можете да

направите справка.

background image

10

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC